dnes je 23.4.2024

Input:

2016/68, Prováděcí nařízení Komise (EU) o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče, k 2. 3. 2018

2.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2016.68
2016/68, Prováděcí nařízení Komise (EU) o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče, k 2. 3. 2018

Úřední věstník Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 2016/68.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/68
ze dne 21. ledna 2016

o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče

(Úř. věst. L 015 22.1.2016, s. 51)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1503 ze dne 25. srpna 2017, L 221 10 26.8.2017

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/68
ze dne 21. ledna 2016

o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky týkající se povinného napojení vnitrostátních elektronických rejstříků karet řidiče na systém předávání zpráv TACHOnet uvedený v článku 31 nařízení (EU) č. 165/2014.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 165/2014 se použijí tyto definice:

a) "asynchronním rozhraním" se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím nového připojení HTTP;

b) "plošným vyhledáváním" se rozumí zpráva se žádostí členského státu adresovaná všem ostatním členským státům;

c) "orgánem vydávajícím karty" se rozumí subjekt pověřený členským státem k vydávání a správě karet tachografu;

d) "centrálním uzlem" se rozumí informační systém umožňující směrování zpráv systému TACHOnet mezi členskými státy;

e) "vnitrostátním systémem" se rozumí informační systém zavedený v každém členském státě za účelem vysílání a zpracovávání zpráv TACHOnet a odpovídání na ně;

f) "synchronním rozhraním" se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím téhož připojení HTTP, které bylo použito pro žádost;

g) "žádajícím členským státem" se rozumí členský stát, který vyslal žádost o sdělení, jež je poté nasměrována příslušnému odpovídajícímu členskému státu (členským státům);

h) "odpovídajícím členským státem" se rozumí členský stát, jemuž je adresována žádost nebo sdělení TACHOnet;

i) "adresným vyhledáváním" se rozumí zpráva se žádostí členského státu adresovaná pouze jednomu členskému státu;

j) "kartou tachografu" se rozumí karta řidiče nebo karta dílny, jak je stanoveno v čl. 2 písm. f) a k) nařízení (EU) č. 165/2014.

▼M1

k) "transevropskými službami pro telematiku mezi správními orgány (Testa)" se rozumí platforma pro telekomunikační propojení, jež umožňuje zabezpečenou výměnu informací mezi orgány veřejné správy v Unii;

l) "přímým přístupem k systému TACHOnet" se rozumí napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet prostřednictvím připojení ke službě Testa spravovaného členským státem, který je hostitelem rejstříku;

m) "nepřímým přístupem k systému TACHOnet" se rozumí napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet prostřednictvím připojení ke službě Testa spravovaného členským státem, který není hostitelem rejstříku.

▼B

Článek 3

Povinnost napojení na systém TACHOnet

Členské státy napojí vnitrostátní elektronické rejstříky uvedené v čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014 na systém předávání zpráv TACHOnet.

▼M1

Článek 3a

Napojení třetích zemí

Pokud to schválí Komise, třetí země mohou napojit své elektronické rejstříky na systém předávání zpráv TACHOnet pokud tak činí v souladu s tímto nařízením.

Článek 3b

Přípravné zkoušky

Napojení vnitrostátního elektronického rejstříku na systém předávání zpráv TACHOnet, ať už s pomocí přímého, či nepřímého přístupu, se považuje za zřízené poté, co jsou v souladu s pokyny Komise a pod jejím dohledem úspěšně dokončeny zkoušky propojení, integrace a výkonu.

Pokud přípravné zkoušky selžou, může Komise zkušební fázi dočasně pozastavit. Zkoušky budou pokračovat poté, co příslušný vnitrostátní orgán vyrozumí Komisi o přijetí nezbytných technických zlepšení na vnitrostátní úrovni, jež umožní přípravné zkoušky úspěšně provést.

Maximální délka trvání přípravných zkoušek je šest měsíců.

▼B

Článek 4

Technické specifikace

Systém předávání zpráv TACHOnet musí splňovat technické specifikace stanovené v přílohách I až VII.

Článek 5

Používání systému TACHOnet

Členské státy musí dodržovat postupy stanovené v příloze VIII.

Za účelem usnadnění účinných kontrol platnosti, stavu a jedinečnosti karet řidiče členské státy umožní přístup k systému předávání zpráv TACHOnet svým vnitrostátním orgánům vydávajícím karty a kontrolorům vykonávajícím své povinnosti podle článku 38 nařízení (EU) č. 165/2014.

▼M1

Článek 5a

Nepřímý přístup k systému TACHOnet

1. Vnitrostátní orgán, který žádá o nepřímý přístup k systému TACHOnet, předloží Komisi tuto dokumentaci:

a) dopis podepsaný zástupcem vnitrostátního orgánu, ve kterém se Komise žádá, aby zahájila zkušební fázi pro poskytnutí nepřímého přístupu k systému TACHOnet;

b) žádost o nepřímý přístup k systému TACHOnet ve formátu podle přílohy IX;

c) dvoustrannou smlouvu mezi vnitrostátním orgánem, který žádá o nepřímý přístup, a vnitrostátním orgánem, který tento přístup zajišťuje prostřednictvím svého připojení ke službě Testa, podepsanou zástupci obou vnitrostátních orgánů.

2. Nejpozději dva měsíce po poskytnutí dokumentace uvedené v odstavci 1 požádá Komise dotčený vnitrostátní orgán o předložení technických informací, které jsou nezbytné k zahájení přípravných zkoušek uvedených v článku 3b.

3. Nepřímý přístup k systému TACHOnet se neposkytne, dokud nejsou splněny požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2.

▼B

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. března 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.

PŘÍLOHA I

Všeobecné aspekty systému předávání zpráv TACHOnet

1. Struktura

Systém předávání zpráv TACHOnet se skládá z následujících částí:

1.1. Centrální uzel, který je schopen přijímat žádosti od žádajícího členského státu, potvrzovat je a zpracovávat přeposláním odpovídajícím členským státům. Centrální uzel vyčká, než každý odpovídající členský stát odpoví, shromáždí všechny odpovědi a zašle souhrnnou odpověď žádajícímu členskému státu.

▼M1

Všechny zprávy systému TACHOnet se směrují skrz centrální uzel.

1.2. Vnitrostátní systémy členských států vybavené rozhraním schopným posílat žádosti do centrálního uzlu a přijímat příslušné odpovědi. Vnitrostátní systémy mohou k předávání a přijímání zpráv z centrálního uzlu využívat proprietární nebo komerční software.

2. Správa

2.1. Centrální uzel spravuje Komise, která je odpovědná za jeho technický provoz a údržbu.

▼M1

2.2. Centrální uzel neuchovává údaje po dobu delší než šest měsíců, kromě přihlašovacích údajů, statistických údajů a údajů o směrování uvedených v příloze VII.

▼B

2.3. Centrální uzel neposkytuje přístup k osobním údajům, s výjimkou oprávněných zaměstnanců Komise, je-li to nezbytné pro účely monitoringu, údržby a odstraňování problémů.

2.4. Členské státy mají tyto úkoly:

2.4.1. Zřízení a správu svých vnitrostátních systémů, včetně rozhraní s centrálním uzlem.

2.4.2. Instalaci a údržbu svých vnitrostátních systémů, a to jak hardwaru, tak softwaru, ať již proprietárních nebo komerčních.

2.4.3. Zajištění správné interoperability svého vnitrostátního systému s centrálním uzlem, včetně zpracovávání chybových hlášení obdržených z centrálního uzlu.

2.4.4. Přijetí veškerých opatření pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

2.4.5. Fungování vnitrostátních systémů v souladu s úrovněmi služeb stanovenými v příloze VI.

2.5. Webový portál MOVEHUB

Komise poskytne webovou aplikaci se zabezpečeným přístupem (dále jen "webový portál MOVEHUB") poskytující alespoň následující služby:

a) statistiku dostupnosti systému členského státu;

b) oznamování údržby centrálního uzlu a vnitrostátních systémů členských států;

c) souhrnné zprávy;

d) správu kontaktů;

e) schémata XSD.

2.6. Správa kontaktů

▼M1

2.6.1. Díky funkci "správa kontaktů" bude mít každý členský stát možnost spravovat kontaktní údaje týkající se politických, podnikatelských, provozních a technických kategorií daného členského státu, přičemž příslušný orgán každého členského státu je odpovědný za aktualizaci svých vlastních kontaktů. Kontaktní údaje ostatních členských států musí být možné zobrazit, avšak nikoli upravovat.

▼M1 —————

▼B

PŘÍLOHA II

Funkce systému předávání zpráv TACHOnet

1. Prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet jsou poskytovány tyto funkce:

1.1. "Check Issued Cards (CIC)" (kontrola vydaných karet): umožňuje žádajícímu členskému státu poslat žádost o kontrolu vydaných karet jednomu nebo všem odpovídajícím členským státům s cílem zjistit, zda je žadatel o kartu již držitelem karty řidiče vydané odpovídajícími členskými státy. Odpovídající členské státy na žádost odpoví zasláním odpovědi o kontrole vydaných karet.

1.2. "Check Card Status (CCS)" (kontrola stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu požádat odpovídající členský stát o podrobnosti karty jím vydané prostřednictvím zaslání žádosti o kontrolu stavu karty. Odpovídající členský stát na žádost odpoví zasláním odpovědi o kontrole stavu karty.

▼M1

1.3. "Modify Card Status (MCS)" (změna stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti o změnu stavu karty odpovídajícímu členskému státu oznámit, že došlo ke změně stavu karty, kterou odpovídající členský stát vydal. Odpovídající členský stát odpoví na žádost o změnu stavu karty tak, že po aktualizaci rejstříku nebo po zamítnutí oznámení zašle odpověď týkající se změny stavu karty a uvede v ní výsledek aktualizace a stávající stav karty (jak je zanesen v rejstříku karet tachografu). Tato odpověď musí být zaslána nejpozději 10 kalendářních dnů po zaslání oznamovací žádosti. Každá žádost o změnu stavu karty nebo každá odpověď týkající se změny stavu karty se vždy potvrzuje zprávou "Modify Card Status acknowledgment" (potvrzení o doručení týkající se změny stavu karty).

▼B

1.4. "Issued Card Driving License (ICDL)" (karta vydaná na základě řidičského průkazu): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu odpovídajícímu členskému státu oznámit, že tento stát vydal kartu na základě řidičského průkazu vydaného odpovídajícím členským státem. Odpovídající členský stát odpoví zasláním odpovědi týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu.

2. Budou zahrnuty další typy zpráv, jež se pro efektivní fungování systému TACHOnet považují za vhodné, například oznámení o chybě.

3. Vnitrostátní systémy při používání jakékoliv z funkcí popsaných v bodě 1 uznávají stavy karty uvedené v dodatku k této příloze. Členské státy však nejsou povinny zavést správní postup, který využívá všechny uvedené stavy.

4. Obdrží-li členský stát odpověď nebo oznámení o udělení stavu, jenž se v jeho správních postupech nepoužívá, převede vnitrostátní systém stav použitý v obdržené zprávě na odpovídající hodnotu používanou v uvedených postupech. Je-li stav použitý ve zprávě uveden v dodatku k této příloze, nesmí odpovídající členský stát tuto zprávu odmítnout.

▼M1

1.3. "Modify Card Status (MCS)" (změna stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti o změnu stavu karty odpovídajícímu členskému státu oznámit, že došlo ke změně stavu karty, kterou odpovídající členský stát vydal. Odpovídající členský stát odpoví na žádost o změnu stavu karty tak, že po aktualizaci rejstříku nebo po zamítnutí oznámení zašle odpověď týkající se změny stavu karty a uvede v ní výsledek aktualizace a stávající stav karty (jak je zanesen v rejstříku karet tachografu). Tato odpověď musí být zaslána nejpozději 10 kalendářních dnů po zaslání oznamovací žádosti. Každá žádost o změnu stavu karty nebo každá odpověď týkající se změny stavu karty se vždy potvrzuje zprávou "Modify Card Status acknowledgment" (potvrzení o doručení týkající se změny stavu karty).

▼B

Dodatek

Stavy karty

Stav karty Definice
"Application" (žádost) Orgán vydávající karty obdržel žádost o vydání karty řidiče. Tato informace byla zaregistrována a uložena v databázi s vygenerovanými vyhledávacími klíči.
"Approved" (schválená) Orgán vydávající karty schválil žádost o kartu tachografu.
"Rejected" (zamítnutá) Orgán vydávající karty žádost neschválil.
"Personalised" (individualizovaná) Karta tachografu byla individualizována.
"Dispatched" (odeslaná) Vnitrostátní orgán odeslal kartu řidiče příslušnému řidiči nebo doručující agentuře.
"Handed Over" (předaná) Vnitrostátní orgán předal kartu řidiče příslušnému řidiči.
"Confiscated" (zabavená) Karta řidiče byla řidiči příslušným orgánem zabavena.
"Suspended" (pozastavená) Karta řidiče byla řidiči přechodně odebrána.
"Withdrawn" (odebraná) Orgán vydávající karty rozhodl kartu řidiče odebrat. Karta byla trvale znehodnocena.
"Surrendered" (odevzdaná) Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty vrácena a byla prohlášena za dále nepotřebnou.
"Lost" (ztracená) Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako ztracená.
"Stolen" (odcizená) Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako odcizená. Odcizená karta se považuje za kartu ztracenou.
"Malfunctioning" (nesprávně fungující) Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako nesprávně fungující.
"Expired" (propadlá) Doba platnosti karty tachografu skončila.
"Replaced" (nahrazená) Karta tachografu, která byla nahlášena jako ztracená, odcizená nebo nesprávně fungující, byla nahrazena novou kartou. Údaje na nové kartě zůstávají stejné, s výjimkou indexu náhrady čísla karty, který se zvýší o jednu jednotku.
"Renewed" (obnovená) Karta tachografu byla obnovena z důvodu změny správních údajů nebo končící doby platnosti. Číslo nové karty zůstává stejné, s výjimkou indexu obnovy čísla karty, který se zvýší o jednu jednotku.
"In Exchange" (probíhá výměna) Orgán vydávající karty, který vydal kartu řidiče, obdržel oznámení, že byl zahájen postup výměny uvedené karty za kartu řidiče vydanou orgánem vydávajícím karty jiného členského státu.
"Exchanged" (vyměněná) Orgán vydávající karty, který vydal kartu řidiče, obdržel oznámení, že byl ukončen postup výměny uvedené karty za kartu řidiče vydanou orgánem vydávajícím karty jiného členského státu.

PŘÍLOHA III

Ustanovení týkající se zpráv v systému předávání zpráv TACHOnet

1. Obecné technické požadavky

1.1. Centrální uzel poskytuje pro výměnu zpráv synchronní i asynchronní rozhraní. Členské státy si mohou k propojení se svými vlastními aplikacemi zvolit tu nejvhodnější technologii.

1.2. Všechny zprávy vyměňované mezi centrálním uzlem a vnitrostátními systémy musí mít kódování UTF-8.

1.3. Vnitrostátní systémy musí být schopny přijímat a zpracovávat zprávy obsahující znaky v řečtině nebo cyrilici.

2. Struktura zpráv XML a definice schémat (XSD)

2.1. Obecná struktura zpráv XML se řídí formátem definovaným schématy XSD instalovanými v centrálním uzlu.

2.2. Centrální uzel a vnitrostátní systémy odesílají a přijímají zprávy, které jsou v souladu se schématem zprávy XSD.

▼M1

2.3. Vnitrostátní systémy musí být schopny zasílat, přijímat a zpracovávat všechny zprávy odpovídající veškerým funkcím uvedeným v příloze II.

▼B

2.4. Zprávy XML musí zahrnovat alespoň minimální požadavky stanovené v dodatku k této příloze.

▼M1

Dodatek

Minimální požadavky na obsah zpráv XML

Společné záhlaví Povinné
"Version" (Verze) Oficiální verze specifikací XML musí být upřesněna prostřednictvím jmenného prostoru definovaného ve zprávě XSD a v atributu version v záhlaví všech zpráv XML. Číslo verze ("n.m") musí být definováno jako pevně stanovená hodnota v každém vydání souboru s definicí schématu XML (xsd). Ano
"Test Identifier" (Zkušební identifikátor) Nepovinný identifikátor pro zkoušení. Původce zkoušky musí identifikátor vyplnit a všichni účastníci pracovního postupu musí stejný identifikátor přeposlat/vrátit. V produkčním prostředí se na něj nebere zřetel, a bude-li uveden, nepoužije se. Ne
"Technical Identifier" (Technický identifikátor) Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. Odesílatel musí vytvářet UUID a vyplnit tento atribut. Tyto údaje nesmějí být využity k žádnému obchodnímu využití. Ano
"Workflow Identifier" (Identifikátor pracovního postupu) Identifikátor pracovního postupu je UUID a musí být vytvořen žádajícím členským státem. Tento identifikátor se poté musí používat ve všech zprávách k propojení pracovního postupu. Ano
"Sent At" (Odesláno) Datum a čas (ve formátu UTC) odeslání zprávy. Ano
"Timeout" (Čekací doba) Toto je nepovinný atribut data a času (ve formátu UTC). Tuto hodnotu musí stanovit pouze centrální uzel u přeposílaných žádostí a vypočítá se na základě data/času prvotní žádosti, kterou uzel přijme. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době platnosti žádosti. Tato hodnota se nevyžaduje u prvotních žádostí zasílaných uzlu a u veškerých zpráv s odpověďmi. Ne
"From" (Odesílatel) Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, který zprávu odeslal, nebo "EU". Ano
"To" (Příjemce) Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, kterému se zpráva odesílá, nebo "EU". Ano

"Check Issued Cards Request" (Žádost o kontrolu vydaných karet) Povinné
"Family Name" (Příjmení) Příjmení řidiče. Ano
"First Name" (Křestní jméno) Křestní jméno řidiče. Ne
"Date of Birth" (Datum narození) Datum narození řidiče. Ano
"Place of Birth" (Místo narození) Místo narození řidiče. Ne
"Driving Licence Number" (Číslo řidičského průkazu) Číslo řidičského průkazu řidiče. Ne
"Driving Licence Issuing Country" (Země vydání řidičského průkazu) Země, která řidiči vydala řidičský průkaz. Ne
"Check Issued Cards Response" (Odpověď týkající se kontroly vydaných karet) Povinné
"Status Code" (Kód stavu) Kód udávající stav odpovědi. Ano
"Status Message" (Zpráva o stavu) Vysvětlující popis stavu. Ne
Nahrávám...
Nahrávám...