dnes je 2.7.2022

Input:

2016/1945, Rozhodnutí Komise (EU) o rovnocennosti skupin řidičských průkazů

9.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2016.1945
2016/1945, Rozhodnutí Komise (EU) o rovnocennosti skupin řidičských průkazů

Evropská komise

Úplné znění rozhodnutí (EU) 2016/1945.

ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2016) 6517)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 2006/126/ES stanoví, že všechny řidičské průkazy vydané členskými státy by měly být vzájemně uznávány. Zásada vzájemného uznávání by se měla vztahovat i na řidičské průkazy vydané před datem použitelnosti této zásady.

(2) Zásada vzájemného uznávání řidičských průkazů s sebou nese plné uznávání všech řidičských oprávnění, která byla držiteli průkazu udělena podle vnitrostátních předpisů platných v okamžiku jejich vydání.

(3) Směrnice 2006/126/ES stanoví, že členské státy by měly určit rovnocennost skupin řidičských průkazů vydaných před provedením uvedené směrnice a skupin, které vymezuje článek 4 téže směrnice. Tuto rovnocennost by měla odsouhlasit Komise právně závaznou formou.

(4) Od přijetí rozhodnutí Komise 2014/209/EU (2) oznámily Německo, Francie, Chorvatsko a Nizozemsko opravy v tabulkách rovnocennosti, které jsou uvedeny v jeho příloze. Komise tyto opravy přezkoumala a může je odsouhlasit. Tabulky rovnocennosti by proto měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

(5) Rozhodnutí 2014/209/EU by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny platné řidičské průkazy vydané členskými státy, které jsou v oběhu.

Článek 2

Komise souhlasí s tabulkami rovnocennosti skupin řidičských průkazů vydávaných v členských státech před provedením směrnice 2006/126/ES a harmonizovaných skupin řidičských průkazů vymezených v článku 4 směrnice 2006/126/ES, tak jak jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Komise souhlasí s tím, že:

a) skupiny řidičských průkazů vydaných před provedením směrnice 2006/126/EHS opravňují držitele řídit vozidla odpovídajících skupin, jak je popsáno v příloze tohoto rozhodnutí, bez výměny řidičského průkazu;

b) platí některá omezení, která jsou pro příslušná oprávnění uvedena v příloze;

c) při výměně řidičského průkazu za vzor řidičského průkazu EU popsaný v příloze I směrnice 2006/126/ES se udělují rovnocenná oprávnění, tak jak je popsáno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Rozhodnutí 2014/209/EU se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. října 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise

(1) Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2) Rozhodnutí Komise 2014/209/EU ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 120, 23.4.2014, s. 1).

PŘÍLOHA

Kódy používané v této příloze vyznačují omezení odpovídajících oprávnění a jedná se o harmonizované kódy Evropské unie stanovené v příloze I směrnice 2006/126/ES.

VZORY VYDÁVANÉ V BELGII

Belgický vzor 1 (B1)

Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1967 do 31. prosince 1988

Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (105 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru B1 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, A2, A, B, BE  
B* AM, A1, A2, A, B, BE 1
C A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE  
D A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  
AF AM, A1, A2, A s kódy EU pro upravená vozidla 2
BF B s kódy EU pro upravená vozidla 2

Další informace:

1. B* pro vozidla skupiny B používaná jako vozidla taxislužby, k pronájmu, dopravě zaměstnanců apod.

2. Pro oprávnění k řízení vozidel skupiny AF a/nebo BF se požadovala platnost skupiny A a/nebo B, jakož i skupiny F a rovněž uvedení čísla registrační tabulky v řidičském průkazu.

Belgický vzor 2 (B2)

Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1989 do 30. září 1998

Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru B2 Odpovídající skupiny
(A3) AM
A2 AM, A1, A2, A
A1 AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D AM, B, D1, D
DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgický vzor 3 (B3)

Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1998

Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru B3 Odpovídající skupiny
(A3) AM
(G)
(A<) AM, A1, A2
A AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C1 AM, B, C1
C1E AM, B, BE. C1, C1E
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1 AM, B, D1
D1E AM, B, BE, D1, D1E
D AM, B, D1, D
DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Belgický vzor 4 (B4)

Vydávaný v Belgii od 1. července 2010

Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Růžová polykarbonátová karta vyhotovená v souladu s ustanoveními přílohy I směrnice 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru B4 Odpovídající skupiny
(A3) AM
(G)
(A<) AM, A1, A2
A AM, A1, A2, A
B AM, B
BE AM, B, BE
C1 AM, B, C1
C1E AM, B, BE. C1, C1E
C AM, B, C1, C
CE AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1 AM, B, D1
D1E AM, B, BE, D1, D1E
D AM, B, D1, D
DE AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

VZORY VYDÁVANÉ V BULHARSKU

Bulharský vzor 1 (BG1)

Vydávaný v Bulharsku od 1. ledna 2010 do 19. ledna 2013

Popis: Ve shodě se směrnicí 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru BG1 Odpovídající skupiny
M AM
A1 A1
A2
A A
B1 B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
Tr6
Ttm
Tkt

VZORY VYDÁVANÉ V ČESKÉ REPUBLICE

Český vzor 1 (CZ1)

Vydávaný v České republice od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004

Popis: materiál: Vícebarevný bankovkový papír v plastovém laminátu. Kruhový hologram (s písmeny "CZ" uprostřed) v laminátu překrývá fotografii v levém dolním rohu. Fotografie o rozměrech 35 mm × 45 mm je připevněna do rámečku na přední straně a opatřena úředním razítkem s názvem vydávajícího úřadu a státním znakem.

Platnost řidičského průkazu: doživotní. Tento vzor musí být vyměněn do 31. prosince 2013.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru CZ1 Odpovídající skupiny
AM AM
A1 AM, A1
A (věk 18 let a více) AM, A1, A2
A (věk 21 let a více) AM, A1, A2, A
B1 AM, B1
B AM, B1, B
BE AM, B1, B, BE
C1 AM, B1, B, C1
C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E
C AM, B1, B, C1, C
CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1 AM, B1, B, D1
D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E
D AM, B1, B, D1, D
DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE
T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)

Český vzor 2 (CZ2)

Vydávaný v České republice od 1. května 2004

Popis: materiál: Polykarbonátová plastová karta velikosti ID1 – 54 × 86 mm (velikost kreditní karty) nahoře s nápisem "ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ" a názvem země "ČESKÁ REPUBLIKA". Na pravé straně karty je nápis "MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ" a "DRIVING LICENSE" v jazycích EU. V levém horním rohu karty se nachází rozlišovací značka členského státu vydávajícího průkaz ("CZ") vytištěná inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obkroužená 12 žlutými hvězdami. Laserem vyryté osobní údaje včetně fotografie a podpisu držitele. Na obou stranách karty pozitivní vysoký reliéfní tisk s gilošováním a písmeny "CZ". Na přední straně v pravém horním rohu logo s písmeny "CZ" natištěné inkoustem opticky proměnlivé barvy měnící se mezi zlatou a zelenou. Proměnlivý obrázek na přední straně v pravém dolním rohu představuje fotografii držitele a číslo řidičského průkazu (totéž jako v poli 5).

Platnost řidičského průkazu: 10 let

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru CZ2 Odpovídající skupiny
AM AM
A1 AM, A1
A (věk 18 let a více) AM, A1, A2
A (věk 21 let a více) AM, A1, A2, A
B1 AM, B1
B AM, B1, B
BE AM, B1, B, BE
C1 AM, B1, B, C1
C1E AM, B1, B, BE, C1, C1E
C AM, B1, B, C1, C
CE AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
D1 AM, B1, B, D1
D1E AM, B1, B, BE, D1, D1E
D AM, B1, B, D1, D
DE AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)

VZORY VYDÁVANÉ V DÁNSKU

Dánský vzor 1 (DK1)

Vydávaný v Dánsku do 30. dubna 1986

Popis: Růžový čtyřstránkový doklad.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru DK1 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, A2, A 1
A2 AM, A1, A2, A 1
B AM, B1, B 2
BE BE  
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1E, DE  

Další informace:

1. Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.

2. Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Tento vzor je pro řízení v Dánsku již neplatný, protože v letech 1991 až 1993 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Dánskem a do 19. ledna 2033 musí být ostatními členskými státy uznáván.

Dánský vzor 2 (DK2)

Vydávaný v Dánsku od 1. května 1986 do 30. června 1996

Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru DK2 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, A2, A 1
A2 AM, A1, A2, A 1
B AM, B1, B 2
BE BE  
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1E, DE  

Další informace:

1. Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.

2. Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Dánský vzor 3 (DK3)

Vydávaný v Dánsku od 1. července 1996 do 13. dubna 1997

Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru DK3 Odpovídající skupiny Poznámky
A (malý motocykl) AM, A1, 1
A (velký motocykl) AM, A1, A2, A 2
B AM, B1, B 3
BE BE  
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1E, DE  

Další informace:

1. Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:

a) dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;

b) dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;

c) motorové tříkolky;

d) vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;

e) velký moped.

2. Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:

a) vozidla uvedená v bodě 1;

b) dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;

c) dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;

d) vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.

3. Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Dánský vzor 4 (DK4)

Vydávaný v Dánsku od 14. dubna 1997

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice Rady 91/439/EHS (1).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru DK4 Odpovídající skupiny Poznámky
A (malý motocykl) AM, A1 1
A (velký motocykl) AM, A1, A2, A 2
B AM, B1, B 3
BE BE  
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1E, DE  

Další informace

1. Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:

a) dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;

b) dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;

c) motorové tříkolky;

d) vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;

e) velký moped.

2. Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:

a) vozidla uvedená v bodě 1;

b) dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;

c) dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;

d) vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.

3. Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.

Datum prvního vydání skupin řidičských průkazů vydaných do 1. května 1986 nelze zpětně zjistit. V takových případech se může v sloupci 10 řidičského průkazu objevit symbol "<" nebo "≤" doplněný určitým rokem, což znamená, že oprávnění pro tuto skupinu bylo vydáno v uvedeném roce nebo dříve.

Do 19. ledna 2013 platí tato dánská pravidla týkající se oprávnění řídit malé mopedy:

Každá z těchto podmínek opravňuje v Dánsku osobu k řízení malého mopedu:

a) oprávnění k řízení mopedu;

b) řidičský průkaz pro řízení traktoru;

c) dosažení věku 18 let.

VZORY VYDÁVANÉ V NĚMECKU

Německý vzor 1 (D1)

Vydávaný v Německu do 31. března 1986 (v určitých případech může být den vydání pozdější než 31. března 1986)

Popis: Šedivý čtyřstránkový doklad. V praxi se mohou vyskytnout rozdíly v barvě a tvaru vzoru, protože tento vzor byl vydáván po dobu více než 40 let. Vzory vydávané v Sársku mohou mít odlišné rozměry a jsou dvojjazyčné (v němčině a francouzštině).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D1 Odpovídající skupiny Poznámky
1 AM, A1, A2, A 1
1 beschränkt auf Leichtkrafträder (omezeno na lehké motocykly):1.4.1980 – 31.3.1986 AM, A1 7
2 AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE 2,3,5,8
3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 3,4,5,9
4 AM 6
5  

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1. Pokud bylo řidičské oprávnění "Klasse 1" získáno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel také oprávněn řídit skupinu B, aniž musí řidičský průkaz vyměnit.

2. Pokud dosáhl držitel oprávnění "Klasse 2" padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

3. Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním "Klasse 2" nebo "Klasse 3" získán dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel oprávněn řídit také skupinu A.

Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním "Klasse 2" nebo "Klasse 3" získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.

4. Držitel oprávnění "Klasse 3" je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).

5. Držitel oprávnění "Klasse 3" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění "Klasse 2" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.

6. Pokud bylo řidičské oprávnění "Klasse 4" uděleno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), není pouze vnitrostátní skupinou, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A, B.

V případě, že bylo řidičské oprávnění "Klasse 4" vydáno později než v uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje držitele k řízení skupiny A1.

7. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05). Skupina A je omezena na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

9. Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 2 (D2)

Vydávaný v Německé demokratické republice do roku 1969

Popis: Šedý čtyřstránkový doklad.

Změna předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. dubna 1957, změnila rozsah a definice skupin řidičských oprávnění. Proto jsou pro tento vzor potřebné dvě tabulky rovnocennosti.

D2a: Vzor vydávaný do 31. března 1957

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D2a Odpovídající skupiny Poznámky
1 AM, A1, A2, A, B  
2 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1,3,4,5
3 AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C 2,3,4,5
4 AM, A1, A2, A, B 4

D2b: Vzor vydávaný od 1. dubna 1957 do roku 1969

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D2b Odpovídající skupiny Poznámky
1 AM, A1, A2, A  
2 AM, A1, B 4
3 AM, A1 6
4 AM, A1, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 5
5 AM, A1, B, BE, C1, C1E, C,CE 1, 3, 4, 5

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1. Pokud držitel řidičského oprávnění "Klasse 2" vydaného dříve než 1. dubna 1957 nebo řidičského oprávnění "Klasse 5" vydaného po 31. března 1957 dosáhl padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 1. ledna 2001 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

2. Držitel oprávnění "Klasse 3" vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) a oprávnění "Klasse 4" vydaného po 31. března 1957 (D2b) je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).

3. Držitel oprávnění "Klasse 3" vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) nebo oprávnění "Klasse 4" vydaného po 31. března 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nižší než 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě.

Držitel oprávnění "Klasse 2" vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) nebo oprávnění "Klasse 5" vydaného po 31. března 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.

4. Držitel oprávnění "Klasse 2", "Klasse 3" nebo "Klasse 4" řidičského průkazu vzoru D2a nebo oprávnění "Klasse 2", "Klasse 4" nebo "Klasse 5" řidičského průkazu vzoru D2b, který byl vydán před 1. prosincem 1954, je oprávněn řídit skupinu A.

5. Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

6. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

Německý vzor 3 (D3)

Vydávaný v Německé demokratické republice od roku 1969 do 31. května 1982

Popis: Průkaz ve formě knížky o 12 stranách v šedém obalu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D3 Odpovídající skupiny Poznámky
1 AM, A1, A2, A 5
2 AM, B 4, 5, 7
3 AM 7
4 AM, B, BE, C1, C1E 2, 3, 4, 7, 8
5 AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE 1, 3, 4, 7, 8, 9
§ 6 StVZO, § 85 StVZO 7

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1. Pokud dosáhl držitel oprávnění "Klasse 5" padesáti let dříve než 31. prosince 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 1. ledna 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

2. Držitel oprávnění "Klasse 4" je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).

3. Držitel oprávnění "Klasse 4" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění "Klasse 5" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.

4. Držitel řidičského průkazu s oprávněním "Klasse 2", "4" nebo "5", který byl původně vydán před 1. prosincem 1954, je oprávněn řídit neomezenou skupinu A.

5. Pokud byl průkaz s oprávněním "Klasse 1" vydán před 1. dubnem 1957, je jeho držitel oprávněn pouze k řízení skupiny B.

6. Pokud byl průkaz s oprávněním "Klasse 2" vydán před 1. prosincem 1954, je jeho držitel oprávněn k řízení skupiny B 79.

7. Pokud držitel řidičského oprávnění "Klasse 2", "3", "4" nebo "5" nebo podle § 6 StVZO či § 85 StVZO obdržel svůj řidičský průkaz před 1. dubnem 1980, je také oprávněn k řízení skupiny A1.

8. Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

9. Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).

Německý vzor 4 (D4)

Vydávaný v Německé demokratické republice od 1. června 1982 do 2. října 1990

Popis: Čtyřstránkový doklad na jasně růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D4 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A 4,
B AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6,
C AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C 1, 3, 5, 6,
D AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D 1, 5, 6,
BE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 2, 3, 5, 6,
CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 5, 6,
DE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE 1, 5, 6,

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1. Pokud držitel řidičského oprávnění "Klasse C", "CE", "D" a "DE" dosáhl padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

2. Držitel průkazu s oprávněním "Klasse B" a "BE" je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).

3. Držitel oprávnění "Klasse B" a "BE" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území.

Držitel oprávnění "Klasse C" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.

4. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

5. Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).

6. Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 5 (D5)

Vydávaný v Německu od 1. dubna 1986 do 31. prosince 1998

Popis: Šestistránkový doklad na jasně růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D5 Odpovídající skupiny Poznámky
1 AM, A1, A2, A 2, 7
1a AM, A1, A2, A 7
1b AM, A1 7
2 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 3, 5, 8, 9
3 AM, A1, A, B, BE, C1, C1E 3, 4, 5, 8, 9
4 AM 6
5 AM  

Další informace:

Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.

1. Pokud dosáhl držitel oprávnění "Klasse 2" padesáti let dříve než 31. prosince 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 1. ledna 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosince 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.

2. Pokud byl řidičský průkaz D1 s oprávněním "Klasse 1" získán před 1. dubnem 1954 (v Sársku před 1. říjnem 1960), je držitel oprávněn řídit skupinu B.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

3. Pokud byl řidičský průkaz D1 s oprávněním "Klasse 2" nebo "Klasse 3" získán dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel oprávněn řídit také skupinu A. Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním "Klasse 2" nebo "Klasse 3" získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

4. Držitel oprávnění "Klasse 3" je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).

5. Držitel oprávnění "Klasse 3" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění "Klasse 2" je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.

6. Pokud bylo řidičské oprávnění "Klasse 4" u vzoru D1 uděleno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), není pouze vnitrostátní skupinou, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A, B. Pokud byl průkaz s oprávněním "Klasse 4" získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje držitele k řízení skupiny A1.

Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.

7. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

8. Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (nový kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).

9. Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

Německý vzor 6 (D6)

Vydávaný v Německu od 1. ledna 1999 do 18. ledna 2013

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru D6 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1 1
A (beschränkt) AM, A1, A2  
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, A, B 2
BE AM, A1, A, B, BE 2, 3
C1 AM, A1, A, B, C1 2
C1E AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E 2, 3
C AM, A1, A, B, C1, C 2
CE AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE 2, 3
D1 AM, A1, A, B, D1 2
D1E AM, A1, A, B, BE,D1, D1E 2, 3
D AM, A1, A, B, D1, D 2
DE AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE 2, 3
M AM  
S AM  

Další informace:

1. Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).

2. Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).

3. Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).

VZORY VYDÁVANÉ V ESTONSKU

Estonský vzor 1 (EST1)

Vydávaný v Estonsku od 1. listopadu 1999 do 30. září 2004

Popis: Řidičský průkaz má růžovou barvu a je vyroben ze zvláštního syntetického papíru zvaného Teslin (TESLIN, ISO 9002; 1994), který je zcela pokryt bezpečnostním plastovým obalem. Papír je opatřen síťovým ochranným vzorem; na zadní straně plastového obalu je vyražený vzor "EST" se šesti vlnovkami. Údaje jsou tištěné, fotografie naskenovaná.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru EST1 Odpovídající skupiny Poznámky
AM  
A1 A1  
A A2 1
A A  
B1 B1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(R)  
(T)  

1. Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.

Další informace:

Omezení vyjádřená kódem:

1 – nutné brýle nebo kontaktní čočky;

2 – nutné naslouchátko;

3 – platí pro vozidla s ručním řízením;

4 – maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg;

5 – automatická převodovka.

Slovo "ESMANE" na přední straně dole uprostřed znamená, že držitel průkazu je čerstvý držitel oprávnění; platnost takového průkazu je omezena na dva roky.

Estonský vzor 2 (EST2)

Vydávaný v Estonsku od 1. října 2004 do 7. září 2008

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Řidičský průkaz je vyroben z plastu a má jedinečné růžové vzorované pozadí, které se vyskytuje pouze u estonských řidičských průkazů. Pro personifikaci údajů přenášených na řidičský průkaz (včetně digitální fotografie a podpisu držitele) se použilo laserové rytí.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru EST2 Odpovídající skupiny Poznámky
AM  
A1 A1 1
A A2  
A A  
B1 B1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(R)  
(T)  

1. Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.

Další informace:

Omezení vyjádřená kódem:

101– Prozatímní řidičský průkaz. Čerství držitelé řidičského oprávnění jsou po dobu, kdy jsou držiteli prozatímního oprávnění (dva roky), povinni umístit na (přední i zadní) sklo vozidla symbol zeleného javorového listu. Nejvyšší povolená rychlost je 90 km/h.

102– Držitelé této skupiny mají oprávnění řídit pouze po dobu, kdy vykonávají vojenskou službu.

103– Skupina D – řidič má oprávnění řídit pouze trolejbus.

105– Motocykl s výkonem motoru nejvýše 25 kW nebo s účinným výkonem motoru, který nepřevyšuje 0,16 kW/kg.

106– Skupina D – omezeno na cesty do 50 km.

Estonský vzor 3 (EST3)

Vydávaný v Estonsku od 8. září 2008

Popis: Stejný jako řidičský průkaz vzoru 2; pouze na přední straně jsou poblíž slova "JUHILUBA" přidána slova "Driving Licence" a "Permis de conduire".

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru EST3 Odpovídající skupiny Poznámky
AM AM  
A1 A1  
A A2 1
A A  
B1 B1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(R)  
(T)  

VZORY VYDÁVANÉ V ŘECKU

Řecký vzor 1 (GR1a)

Vydávaný v Řecku do 11. ledna 1987

Popis: Modrý a žlutý s černým textem.

Tento průkaz má dvanáct stran a vztahuje se na skupiny Β, Γ, Δ, Ε.

Řecký vzor 1 (GR1b)

Vydávaný v Řecku do 11. ledna 1987

Popis: Růžový a žlutý s černým textem.

Tento průkaz má osm stran a vztahuje se pouze na skupinu A.

Do 30. ledna 1985 zahrnovaly řidičské průkazy s oprávněním pro kteroukoli skupinu (Β, Γ, Δ, Ε) také právo řídit vozidla skupiny AM. Od uvedeného dne do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru GR1a a GR1b Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, B1, B  
E BE 1
Γ C1, C  
E BE, C1E, CE 1
Δ D1, D  
E BE, D1E, DE, 1

Další informace:

Přestože v bodě 4b se uvádí, že tyto konkrétní vzory mají určitou dobu platnosti, byla tato doba prodloužena podle prezidentské vyhlášky 255/1984 do dovršení 65 let.

1. Skupina E tvořila zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou.

Řecký vzor 2 (GR2)

Vydávaný v Řecku od 12. ledna 1987 do 31. března 1997

Popis: Růžový s černým textem. Tento vzor má šest stran.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru GR2 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B B1, B  
E BE 1
Γ/C C1, C  
E BE, C1E, CE 1
Δ/D D1, D  
E BE, D1E, DE 1

Další informace:

Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1. Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou ("Β" nebo "Γ" nebo "Δ").

Řecký vzor 3 (GR3)

Vydávaný v Řecku od 1. dubna 1997 do 30. dubna 2001

Popis: Růžový s černým textem.

Tento doklad má šest stran.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru GR3 Odpovídající skupiny Poznámky
A/A1 AM, A1  
A/A AM, A1, A2, A  
B/B1 B1  
B/B B1, B 1
BE BE  
Γ1/C1 C1  
Γ1E/C1E BE, C1E,  
Γ/C C1, C  
ΓΕ/CE BE, C1E, CE  
Δ1/D1 D1  
Δ1E/D1E BE, D1E  
Δ/D D1, D  
ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Další informace:

Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1. Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

Řecký vzor 4 (GR4)

Vydávaný v Řecku od 1. května 2001 do 18. ledna 2009

Popis: Růžový s černým textem.

Tento doklad má šest stran.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru GR4 Odpovídající skupiny Poznámky
A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A AM, A1  
A/A AM, A1, A2, A  
B B1, B 1
BE BE  
Γ1/C1 C1  
Γ1E/C1E BE, C1E  
Γ/C C  
ΓΕ/CE BE, C1E, CE  
Δ1/D1 D1  
Δ1E/D1E BE, D1E  
Δ/D D1, D  
ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Další informace:

Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1. Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

Řecký vzor 5 (GR5)

Vydávaný v Řecku od 19. ledna 2009 do 18. ledna 2013

Popis: Růžový s černým textem.

Rozměry: šířka: 85,6 mm, výška: 54 mm (tloušťka 0,75 mm).

Nové řidičské průkazy se tisknou v podobě plastové karty v souladu s mezinárodními normami kvality (ISO) a všemi technickými požadavky stanovenými v příloze I směrnice 2006/126/ES. Na přední straně je umístěn bezpečnostní hologram (v levém rohu). Veškerý text je vytištěn mikrotiskem na bezpečnostním pozadí opticky proměnlivým inkoustem. Plánuje se také dvojí zobrazení a hmatové zajišťovací prvky. Na zadní straně je bezpečnostní trojrozměrný hologram a bezpečnostní pozadí tvořené výhradními znaky a protínajícími se čárami. Tisk na obou stranách je viditelný v ultrafialovém světle, to však nijak neovlivňuje kvalitu dokladu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru GR5 Odpovídající skupiny Poznámky
A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A AM A1  
A/A AM, A1, A2, A  
B B1,B 1
BE BE  
Γ1/C1 C1  
Γ1E/C1E BE; C1E  
Γ/C C1, C  
ΓΕ/CE BE; C1E, CE  
Δ/D D1, D  
ΔΕ/DE BE, D1E, DE  

Další informace:

Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.

1. Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.

VZORY VYDÁVANÉ VE ŠPANĚLSKU

Španělský vzor 1 (E1)

Vydávaný ve Španělsku od 27. června 1997 do 1. listopadu 2004

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru E1 Odpovídající skupiny
AM
A1 A1
A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

Španělský vzor 2 (E2)

Vydávaný ve Španělsku od 2. listopadu 2004 do 7. prosince 2009

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru E2 Odpovídající skupiny
AM
A1 A1
A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
(btp)

Španělský vzor 3 (E3)

Vydávaný ve Španělsku od 8. prosince 2009

Popis: Plastová karta podle přílohy I.3 směrnice 2006/126/ES.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru E3 Odpovídající skupiny
AM AM
A1 A1
A2 A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
(btp)

Další informace:

Oprávnění skupiny AM a A2 se vydávají od 8. prosince 2009.

VZORY VYDÁVANÉ VE FRANCII

Francouzský vzor 1 (F1)

Vydávaný ve Francii do 31. prosince 1954

Popis: Dvoustránková růžová karta s fotografií na přední straně.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F1 Odpovídající skupiny Poznámky
AM, A1. B1. B 1, 2
1°Voitures affectés à des transports en commun AM, A1, B1, B, D1, D 2
2°véhicules pesant en charge plus de 3 000  kg AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE 2
3°Motocycles à deux roues AM, A1, A2, A, B1  

Další informace:

1. Není-li na zadní straně průkazu nic vyznačeno, neplatí pro řízení vozidel skupin 1°, 2°, 3°. Proto není na dokladu vyznačeno rovnocenné oprávnění pro skupinu B, která není v žádné ze tří uváděných skupin obsažena. Na řádku v tabulce je to vyznačeno takto: "—".

2. Rovnocennost se skupinou A1 (mopedy a vozidla skupiny L4e) platí pouze v případech, že byla doložena řidičská praxe v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

Francouzský vzor 2 (F2)

Vydávaný ve Francii od 1. ledna 1955 do 19. ledna 1975

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F2 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B AM, A1*, B1, B + kód 79 1, 2
C AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
D AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 3
E(B) AM, A1*, B1, B, BE 1
E(C) AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E(D) AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 3
FA1 AM, A1, B1 + kód (10, 15, ...)  
FA AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, ...)  
FB B1, B + kód (10, 15, ...)  

Další informace:

1. A1*: V tomto případě platí rovnocennost se skupinou A1 (lehké motocykly a vozidla skupiny L5e), pokud byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto vozidla v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (prohlášení poskytne pojišťovna), nebo (v případě absence této praxe) pokud je předloženo potvrzení od akreditované instituce o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. B: Držitel řidičského průkazu skupiny B vydaného před 20. lednem 1975 spolu s kódem 79 (obytný vůz – hrubá hmotnost vozidla > 3 500 kg) je oprávněn řídit vozidla používaná k přepravě osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a jejichž hrubá hmotnost přesahuje 3 500 kg.

3. Pokud mělo vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost nižší než 3 500 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1*, B1, B, BE, D1 79 (< 3 500 kg) a D79 (< 3 500 kg).

Francouzský vzor 3 (F3)

Vydávaný ve Francii od 20. ledna 1975 do 29. února 1980

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F3 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B AM, A1, B1, B 1
C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E(B) AM, A1, B1,B, BE 1
E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
FA1 AM, A1, B1, + kód (10, 15, ...)  
FA AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, ...)  
FB B1, B + kód (10, 15, ...)  

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost ≤ 3 500 kg (v období od 20. ledna 1975 do 31. května 1979) nebo ≤ 7 000 kg (v období od 1. června 1979 do 1. března 1980), je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).

Francouzský vzor 4 (F4)

Vydávaný ve Francii od 1. března 1980 do 31. prosince 1984

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F4 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, B1  
A2 AM, A1, A2, A, B1  
A3 AM, A1, A2, A, B1  
A4 AM, A1, B1 3
B AM, A1, B1 'B 1
E(B) AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
C1 AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
FA1 AM, A1, B1 + kód (10, 15, ...)  
FA2 AM, A, A2, A, B1 + kód (10, 15, ...)  
FA3 AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, ...)  
FA4 AM, B1 + kód (10, 15, ...)  
FB AM, B1, B + kód (10, 15, ...)  

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost ≤ 7 000 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) and D 79 (≤ 3 500 kg).

3. Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 5 (F5)

Vydávaný ve Francii od 1. ledna 1985 do 30. června 1990

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F5 Odpovídající skupiny Poznámky
AT AM, A1, B1 2
AL AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B AM, A1, B1, B 1
E(B) AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1
C limité AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t) 1
E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2
E(D) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE 1, 2

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost ≤ 3 500 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) and D 79 (≤ 3 500 kg).

3. Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 6 (F6)

Vydávaný ve Francii od 1. července 1990 do 15. listopadu 1994

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F6 Odpovídající skupiny Poznámky
AT AM, A1,B1 2
AL AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B AM, A1, B1, B 1
E(B) AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, D1, D 1
E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 7 (F7)

Vydávaný ve Francii od 16. listopadu 1994 do 28. února 1999

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F7 Odpovídající skupiny Poznámky
AT AM, A1,B1 2
AL AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B AM, A1, B1, B 1
E(B) AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, D1, D 1
E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

Francouzský vzor 8 (F8)

Vydávaný ve Francii od 1. března 1999 do 18. ledna 2013

Popis: Doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru F8 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1, B1  
A AM, A1, A2, A, B1  
B1 AM, A1, B1 2
B AM, A1, B1, B 1
E(B) AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
E(C) AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE 1, 3
D AM, A1, B1, B, D1, D 1
E(D) AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.

2. Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.

3. Skupina CE opravňuje k řízení vozidel skupiny DE v případě, že držitel má zároveň oprávnění pro skupinu D.

VZORY VYDÁVANÉ V CHORVATSKU

Chorvatský vzor 1 (HR1)

Vydávaný v Chorvatsku od 1. dubna 1993 do 19. listopadu 2004

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru HR1 Odpovídající skupiny Poznámky
H AM, 1
A AM, A1, A2, A,  
B AM, B1, B  
C AM, B1, B, C1, C  
D AM, B1, B, C1, C, D1, D  
E(B) AM, B1, B, BE 3
E(C) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 3
E(D) AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 3
F 4
G 2
H 1

Další informace:

1. Skupina H platila pro mopedy a pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd.

2. Skupina G platila pro traktory. Skupiny G a H představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3. Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou (B, C nebo D).

4. Skupina F platila pro tramvaje.

Chorvatský vzor 2 (HR2)

Vydávaný v Chorvatsku od 20. listopadu 2004 do 31. ledna 2009

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru HR2 Odpovídající skupiny Poznámky
M AM  
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B AM, B1, B  
B + E AM, B1, B, BE  
C1 AM, B1, B, C1  
C1 + E AM, B1, B, BE, C1, C1E  
C AM, B1, B, C1, C  
C + E AM, B1, B, BE, C1, C1E,C, CE  
D AM, B1, B, C1, C, D1, D  
D + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  
F 1
G 2
H 3

Další informace:

1. Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.

2. Skupina G platí pro pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3. Skupina H platí pro tramvaje.

Chorvatský vzor 3 (HR3)

Vydávaný v Chorvatsku od 1. února 2009 do 30. června 2013

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru HR2 Odpovídající skupiny Poznámky
M AM  
A1 AM, A1  
A2 AM, A1, A2  
A AM, A1, A2, A  
B AM, B1, B  
B + E AM, B1, B, BE  
C1 AM, B1, B, C1  
C1 + E AM, B1, B, BE, C1, C1E  
C AM, B1, B, C1, C  
C + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE  
D AM, B1, B, C1, C, D1, D  
D + E AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  
F 1
G 2
H 3

Další informace:

1. Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.

2. Skupina G platí pro pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.

3. Skupina H platí pro tramvaje.

VZORY VYDÁVANÉ V IRSKU

Irský vzor 1 (IRL1)

Vydávaný v Irsku od 25. června 1992 do 16. listopadu 1999

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru IRL1 Odpovídající skupiny
M AM
A1 A1
A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

Další informace:

Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předcházel textu anglickému.

Irský vzor 2 (IRL2)

Vydávaný v Irsku přibližně od 17. listopadu 1999 do 4. července 2005

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru IRL2 Odpovídající skupiny
M AM
A1 A1
A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
W

Další informace:

Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předcházel textu anglickému.

Irský vzor 3 (IRL3)

Vydávaný v Irsku od 4. července 2007

Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru IRL3 Odpovídající skupiny
M AM
A1 A1
A2
A A
B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

VZORY VYDÁVANÉ V ITÁLII

Italský vzor 1 (I1)

Vydávaný v Itálii od roku 1959 do roku 1989

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I1 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, A2, A, B1, B 1, 2
BE AM, A1, A2, A, B1, B, BE 1, 2
C AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C 1, 2
CE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1, 2
D AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2,
DE AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1, 2,
F  

Další informace:

1. Všechny skupiny platí také pro skupiny A1, A2 a A, a to pouze pokud byly vydány před 1. lednem 1986.

2. Všechny skupiny platí také pro skupinu A1, pokud byly vydány před 1. lednem 1986, a to pouze na území Itálie.

Italský vzor 2 (I2)

Vydávaný v Itálii od roku 1989 do roku 1990

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I2 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1 B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, C1 C D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 3 (I3)

Vydávaný v Itálii od roku 1990 do roku 1995

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I3 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, C1, C D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 4 (I4)

Vydávaný v Itálii v roce 1995

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I4 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 5 (I5)

Vydávaný v Itálii v roce 1996

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I5 Odpovídající skupiny Poznámky
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 6 (I6)

Vydávaný v Itálii od roku 1996 do roku 1997

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I6 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B1 AM, B1  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C1 AM, A1, B1, B, C1 1
C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D1 AM, A1, B1, B, D1 1
D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1
D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE 1

Další informace:

1. Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 7 (I7)

Vydávaný v Itálii od roku 1997 do roku 1999

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I7 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B1 AM, B1  
B AM, A1, A2, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C1 AM, A1, B1, B, C1 1
C1E AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D1 AM, A1, B1, B, D1 1
D1E AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E 1
D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Skupina A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 8 (I8)

Vydávaný v Itálii od roku 1999 do roku 2004

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I8 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D 1, 2
DE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE 1, 2

Další informace:

1. Skupina A1 platí pouze na území Itálie.

2. Oprávnění pro skupiny C1, C1E, C a CE je platné pouze v případě, že byl řidičský průkaz pro skupinu D vydán před 1. říjnem 2004.

Italský vzor 9 (I9)

Vydávaný v Itálii od roku 2005 do roku 2007

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I9 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Skupina A1 platí pouze na území Itálie.

Italský vzor 10 (I10)

Vydávaný v Itálii od roku 2007 do roku 2013

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru I10 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 AM, A1  
A AM, A1, A2, A  
B AM, A1, B1, B 1
BE AM, A1, B1, B, BE 1
C AM, A1, B1, B, C1, C 1
CE AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 1
D AM, A1, B1, B, D1, D 1
DE AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE 1

Další informace:

1. Skupina A1 platí pouze na území Itálie.

VZORY VYDÁVANÉ NA KYPRU

Kyperský vzor 1 (CY1)

Vydávaný na Kypru od 1. května 2004

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru CY1 Odpovídající skupiny
I AM
A1 A1
A2
A A
B1 B1
B B
BE BE
Γ1/C1 C1
Γ1E/C1E C1E
Γ/C C
ΓΕ/CE CE
Δ1/D1 D1
Δ1E/D1E D1E
Δ/D D
ΔΕ/DE DE
(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

VZORY VYDÁVANÉ V LOTYŠSKU

Lotyšský vzor 1 (LV1)

Vydávaný v Lotyšsku od 28. září 1993 do 30. dubna 2004

Popis: Růžová plastová karta.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LV1 Odpovídající skupiny
AM
A1 A1
A2 A2
A A
B1 B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

Další informace:

Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.

Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.

Lotyšský vzor 2 (LV2)

Vydávaný v Lotyšsku od 1. května 2004

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LV2 Odpovídající skupiny
M AM
A1 A1
A A
B1 B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

Další informace:

1. Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.

2. Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.

VZORY VYDÁVANÉ V LITVĚ

Litevský vzor 1 (LT1)

Vydávaný v Litvě do 1. dubna 2000

Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LT1 Odpovídající skupiny
A A
B B
BE BE
C C
CE CE
D D
DE DE

Další informace:

Na tomto vzoru není uveden den skončení doby platnosti.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 2 (LT2)

Vydávaný v Litvě od 1. dubna 2000 do 31. prosince 2002

Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LT2 Odpovídající skupiny
A1 A1
A A
B1 B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE

Další informace:

Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne skončení doby platnosti uvedené na dokladu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 3 (LT3)

Vydávaný v Litvě od 1. ledna 2003 do 31. října 2005

Popis: Růžová plastová karta. Údaje (fotografie, skupiny a osobní údaje) jsou vyryty laserem do polykarbonátové vrstvy.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LT3 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 A1  
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A2 1
A A  
B1 B1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(T)  

Další informace:

1. Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Litevský vzor 4 (LT4)

Vydávaný v Litvě od 1. listopadu 2005

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru LT4 Odpovídající skupiny Poznámky
AM AM  
A1 A1  
A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) A 2 1
A A  
B1 B1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(T)  

Další informace:

1. Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.

Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.

Platnost: 3 měsíce, 2 roky, 10 let.

VZORY VYDÁVANÉ V LUCEMBURSKU

Lucemburský vzor 1 (L1)

Vydávaný v Lucembursku do 31. prosince 1985

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru L1 Odpovídající skupiny Poznámky
(A3) AM 3
(A2) 3
A1  
A2  
A1 A  
B1  
B1/B2 B 1
BE  
C1  
C1E  
C1/C2 C  
CE2 CE 2
D1  
D1E  
D D  
DE  
(F1/2/3) 3

Další informace:

1. Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je držitel oprávněn k řízení skupiny A.

2. Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.

3. Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 2 (L2)

Vydávaný v Lucembursku do 31. prosince 1985

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru L2 Odpovídající skupiny Poznámky
(A3) AM 3
(A2) 3
A1  
A2  
A1 A  
B1  
B1/B2 B 1
BE  
C1  
C1E  
C1 + 2 C  
CE2 CE 2
D1  
D1E  
D D  
DE  
(F1/2/3) 3

Další informace:

1. Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je držitel oprávněn k řízení skupiny A.

2. Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.

3. Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 3 (L3)

Vydávaný v Lucembursku od 1. ledna 1986 do 30. září 1996

Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru L3 Odpovídající skupiny Poznámky
(A3) AM 1
(A2) 1
A1  
A2  
A1 A  
B1  
B1/BE1 B  
BE  
C1  
C1E  
C C  
CE2 CE  
D1  
D1E  
D D  
DE  
(F1/2/3) 1

Další informace:

1. Vnitrostátní skupiny.

Lucemburský vzor 4 (L4)

Vydávaný v Lucembursku od 1. října 1996

Popis: Doklad na růžovém papíru podle přílohy I směrnice 91/439/EHS.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru L4 Odpovídající skupiny Poznámky
(A3) AM 2
(A2) 2
A1 A1  
A2  
A A  
B1  
B B 1
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E  
C C  
CE CE  
D1 D1  
D1E D1E  
D D  
DE DE  
(F1/2/3) 2

Další informace:

1. Oprávnění skupiny B platí také pro řízení vozidel skupiny B1.

2. Vnitrostátní skupiny.

VZORY VYDÁVANÉ V MAĎARSKU

Maďarský vzor 1 (H1)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. ledna 1964 do 1. ledna 1984

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru H1 Odpovídající skupiny Poznámky
A A, A1  
B B  
C C, C1  
D D, D1  
E E 1
F  

Další informace:

1. Skupina "E" platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např.: oprávnění skupiny "B"a skupiny "E" se společně považují za kombinovanou skupinu "B + E".

Maďarský vzor 2 (H2)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. ledna 1984 do 31. prosince 2000

Popis: Čtyřstránkový doklad na růžovém papíru.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru H2 Odpovídající skupiny Poznámky
A A, A1  
B B  
C C, C1  
D D, D1  
E E 1
F  

Další informace:

1. Skupina "E" platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např.: oprávnění skupiny "B"a skupiny "E" se společně považují za kombinovanou skupinu "B + E".

Maďarský vzor 3 (H3)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 1.ledna. 2000 do 31. prosince 2004

Popis: Růžová plastová karta. Tento vzor se na území Maďarska uznává rovněž jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky skupiny "A" vyhotovený pomocí laserového rytí.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru H3 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 A1  
A A, A1  
B B  
C1 C1  
C1E C1E 1
C C, C1  
CE CE, C1E 3
D1 D1  
D1E D1E 2
D D, D1  
DE DE, D1E 4

Další informace:

Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.

1. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "C1", platí také pro skupiny "B" a "D1".

2. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "D1", platí také pro skupinu "B".

3. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "C", platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.

4. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "D", platí také pro skupiny "B" a "D1".

Maďarský vzor 4 (H4)

Vzor vydávaný v Maďarsku od 5. srpna 2004

Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS. Tento vzor se na území Maďarska uznává jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky skupiny "A" vyhotovený pomocí laserového rytí.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru H4 Odpovídající skupiny Poznámky
A1 A1  
A A, A1  
B B  
BE BE  
C1 C1  
C1E C1E 1
C C, C1  
CE CE, C1E 3
D1 D1  
D1E D1E 2
D D, D1  
DE DE, D1E 4

Další informace:

Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.

1. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "C1", platí také pro skupiny "B" a "D1".

2. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "D1", platí také pro skupinu "B".

3. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "C", platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.

4. Kombinovaná skupina "E", která byla udělena se skupinou "D", platí také pro skupiny "B" a "D1".

VZORY VYDÁVANÉ NA MALTĚ

Maltský vzor 1 (M1)

Vzor vydávaný na Maltě od 1. července 1991 do 31. prosince 2000

Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru, rozměry po otevření 221 mm × 100 mm, vydávaný od července 1991.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru M1 Odpovídající skupiny
A A, A1, B1
B B, BE
C C,CE,C1,C1E
D D, DE, D1, D1E

Další informace:

Řidičský průkaz je vytištěn v maltštině a angličtině. Papírový doklad se sériovým číslem na dvou stranách pokrytý malými znaky maltské policie. Větší znak vyražený zčásti na fotografii a zčásti na průkazu a velký maltský znak umístěný v ústředním velkém rámečku nad sériovým číslem.

Maltský vzor 2 (M2)

Vzor vydávaný na Maltě od 1. ledna 2001

Popis: Růžová plastová karta s fotografií, rozměry 85,4 mm × 54 mm – velikost dokladu totožnosti – vydávaná od roku 2001 ve shodě se směrnicí 91/439/EHS.

Řidičský průkaz se skládá ze dvou částí – z plastové karty s fotografií a doplňku průkazu. Na kartě s fotografií jsou fotografie držitele karty, údaje o adrese, podpis a oprávnění. Doplněk k řidičskému průkazu obsahuje sériové číslo, osobní údaje držitele, číslo řidičského průkazu, naskenovaný podpis držitele, řidičská oprávnění a jejich platnost, informační kódy, záznam trestných bodů, platnost průkazu pro držitele starší 70 let a další relevantní údaje. Spodní část slouží jako potvrzení o přijetí průkazu. Na zadní straně doplňku je uvedena adresa vydávajícího orgánu a popis skupin oprávnění a popis evropských i vnitrostátních informačních kódů.

Pokud jde o zajišťovací prvky, průkaz tvoří velmi trvanlivá a pružná karta typu kreditní karty opatřená fotografií a citlivá na ultrafialové světlo. Na přední straně karty je uprostřed vyobrazen růžový maltský kříž. Většina přední strany je pokryta zvlněnými řádky, na nichž se opakují slova "Řidičský průkaz" přeložená do jazyků členských států EU (bez mezer mezi slovy). Na kartě je také stínová fotografie držitele a mikropísmo kolem modrého čtverce představuje písmeno M a dvanáct žlutých hvězd. Na zadní straně průkazu je v levé části vyraženo 5 maltských symbolů. Na celé zadní straně se také opakují podobné řádky se slovy "Driving Licences". Na zadní straně karty jsou zobrazeny také skupiny oprávnění, jejich platnost a informační kódy. Doplněk je dokument nažloutlé (dříve modré a růžové) barvy s vodoznakem. V pravém horním rohu pod logem úřadu je uvedeno sériové číslo. Sériové číslo je uvedeno také na potvrzení.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru M2 Odpovídající skupiny
AM
A1 A1
A A2
A+ A
B1 B1
B B
BE BE
C1 C1
C1E C1E
C C
CE CE
D1 D1
D1E D1E
D D
DE DE
F
G

VZORY VYDÁVANÉ V NIZOZEMSKU

Nizozemský vzor 1 (NL1)

Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. července 1987 do 1. června 1996

Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru NL1 Odpovídající skupiny Poznámky
A A1, A2, A  
B B 1
BE BE 2
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1, DE  

Další informace:

Ačkoli doba platnosti těchto řidičských průkazů již uplynula, je tento vzor zahrnut do předmětného dokumentu, protože u těchto průkazů lze platnost obnovit.

Je-li takovýto řidičský průkaz vyměněn, platí následující získaná práva.

1. Získané právo řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)

2. Získané právo táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)

Nizozemský vzor 2 (NL2)

Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. června 1996 do 1. června 2002

Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.

Tabulka rovnocennosti
Skupiny vzoru NL2 Odpovídající skupiny Poznámky
A A1, A2, A  
B B 1
BE BE 2
C C1, C  
CE C1E, CE  
D D1, D  
DE D1, DE  

Další informace:

Ačkoli doba platnosti těchto řidičských průkazů již uplynula, je tento vzor zahrnut do předmětného dokumentu,

Nahrávám...
Nahrávám...