dnes je 19.6.2024

Input:

17/2012 Sb., Zákon o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 17/2012 Sb., Zákon o Celní správě České republiky, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 8. prosince 2011
o Celní správě České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění; nové přechodné ustanovení
243/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 4 odst. 1 písm. d), § 8 odst. 2 a § 11a
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 12, § 23, § 28, § 29, § 30, § 57 a část čtvrtou
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 9 odst. 2 písm. b)
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 38
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění ustanovení části páté a šesté
206/2019 Sb.
(k 1.10.2019)
mění § 8 odst. 6
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá § 11c a mění § 27
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 8, § 9, § 10, § 11b, § 59, § 63, § 64
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 9 odst. 2
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
vkládá § 35b až 35e
458/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 38 odst. 2
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 8 a § 10
349/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 6, § 8, § 9 a § 10; nová přechodná ustanovení - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Orgány Celní správy České republiky
(1)  Celní správa České republiky (dále jen „celní správa”) je soustavou správních orgánů a ozbrojeným bezpečnostním sborem.
(2)  Jako orgány celní správy se zřizují Generální ředitelství cel a celní úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu.
(3)  Generální ředitelství cel je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo”). Celní úřady jsou podřízeny Generálnímu ředitelství cel.
(4)  Generální ředitelství cel je účetní jednotkou. Celní úřady nejsou účetními jednotkami a pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního ředitelství cel.
(5)  Příjmy a výdaje Generálního ředitelství cel jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
HLAVA II
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
§ 2
Územní působnost a sídlo
(1)  Generální ředitelství cel vykonává působnost pro celé území České republiky.
(2)  Sídlem Generálního ředitelství cel je hlavní město Praha.
§ 3
Generální ředitel
(1)  Generální ředitelství cel řídí generální ředitel. Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.
(2)  Ministr financí (dále jen „ministr”) jmenuje a odvolává
a)  generálního ředitele,
b)  vedoucího útvaru interního auditu Generálního ředitelství cel.
(3)  Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být pouze celník.
(4)  Generální ředitel schvaluje organizační řád celní správy.
§ 4
Věcná působnost
(1)  Generální ředitelství cel
a)  vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného celním úřadům,
b)  převádí cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ,
c)  stanovuje, ve kterých věcech v oboru působnosti orgánů celní správy jde o případy celostátního nebo mezinárodního významu,
d)  je orgánem celní správy, který má ve věcech vymezených trestním řádem postavení policejního orgánu (dále jen „pověřený celní orgán”),
e)  plní funkci centrální analytické jednotky pro účely analýzy rizik.
(2)  Generální ředitelství cel se podílí na
a)  přípravě návrhů právních předpisů,
b)  zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,
c)  zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.
(3)  Generální ředitelství cel v oblasti mezinárodní spolupráce
a)  plní funkci
1.  národní koordinační jednotky pro vzájemnou pomoc a spolupráci s orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v oblasti svých působností,
2.  ústředního kontaktního orgánu odpovědného za spolupráci v oblasti spotřebních daní2) ,
3.  ústředního úřadu zajišťujícího výměnu informací mezi členskými státy Evropské unie (dále jen „členský stát”) navzájem a mezi členskými státy a Evropskou komisí v řízení o vydání jednotného povolení nebo integrovaného povolení,
4.  orgánu odpovědného podle mezinárodní smlouvy, která je
Nahrávám...
Nahrávám...