dnes je 23.4.2024

Input:

156/2008 Sb., Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024

č. 156/2008 Sb., Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 28. dubna 2008
o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
379/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
444/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 1 a v části první vkládá novou hlavu IV a doplňuje přílohu č. 11
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 47 odst. 6, § 48 odst. 5, § 50 odst. 3, § 51 odst. 5, § 52b odst. 8, § 52c odst. 9, § 52f odst. 2, § 52g odst. 5 a § 52i odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16) a upravuje
a)  učební osnovu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
b)  podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního a pravidelného školení,
c)  obsah výuky a výcviku vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
d)  rozsah společné části a zvláštních částí výuky vstupního školení a část výcviku v řízení vozidla, která může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru,
e)  rozsah části výuky pravidelného školení, která může proběhnout způsobem umožňujícím dálkový přístup, a podmínky průběhu této části výuky,
f)  rozsah výuky a výcviku školení bezpečné jízdy,
g)  nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního a pravidelného školení a školení bezpečné jízdy,
h)  obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání,
i)  vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku,
j)  obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání zkoušky,
k)  vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče,
l)  základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení k poskytování školení bezpečné jízdy a na výcvikovou plochu, její vybavení a technické zajištění výcviku na ní,
m)  vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy,
n)  obsah a způsob provádění školení začínajících řidičů a nejvyšší počet jeho účastníků,
o)  vzor potvrzení o absolvování školení začínajících řidičů a
p)  způsob vedení evidence o uskutečněných školeních začínajících řidičů.
HLAVA II
ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ
Díl 1
Vstupní a pravidelná školení
§ 1a
(K § 47 odst. 6 zákona)
(1)  Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního
Nahrávám...
Nahrávám...