dnes je 2.12.2023

Input:

11/2016 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

č. 11/2016 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 1, 6 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě dne 9. února 2014 změny příloh 1 a 6 a dne 12. června 2014 změny přílohy 9 Úmluvy TIR.
Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany dne 1. ledna 2015 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975
Změna platná od 1. ledna 2015
Dne 12. 6. 2014 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn přílohy 1, 6, a 9 Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.661.2014.TREATIES - XI.A.16 vstupují v platnost ode dne 1. ledna 2015 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR:
Příloha 1. strana 11. bod 5:
Kód „HS: 24.03.10” se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)”
Příloha 6, vysvětlivka 0.8.3. bod 5:
Kód „HS: 24.03.10” se nahrazuje kódem „HS: 24.03.11 a 24.03.19 (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/113, odst. 35)”
Příloha 6, nová vysvětlivka 0.38.2:
Vkládá se nová vysvětlivka k čl. 38 odst. 2, která zní:
„Vysvětlivka k odstavci 2
0.38.2.  Zákonný požadavek oznámit Výkonné radě TIR, že určitá osoba byla dočasně nebo trvale vyloučena z požívání výhod plynoucích z ustanovení úmluvy, se považuje za splněný řádným použitím elektronických aplikací, které pro tento účel vytvořil Sekretariát TIR pod dohledem Výkonné rady TIR. (ECE/TRANS/ WP.30/AC.2/115, odst. 43)”

Příloha 6, nová vysvětlivka 8.9.1:
Vkládá se nová vysvětlivka k příloze 8 čl. 9 odst. 1, která zní:
„8.9.1.  Členové Výkonné rady TIR jsou odborně způsobilí a mají zkušenosti s uplatňováním celních
Nahrávám...
Nahrávám...