dnes je 21.6.2024

Input:

1/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/

č. 1/2017 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Správní výbor Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)1) Evropské hospodářské komise - Organizace spojených národů přijal v Ženevě ve dnech 10. a 11. února 2016 změny příloh 2, 6 a 7 Úmluvy TIR.
Změny vstoupily v platnost pro všechny smluvní strany podle ustanovení článku 59 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2017 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Změna Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975

Změna platná od 1. ledna 2017
Dne 10. a 11. 2. 2016 schválil Správní výbor Úmluvy TIR (1975) Evropské hospodářské komise -Organizace spojených národů (EHK OSN) návrh změn přílohy 2, 6, a 7 Úmluvy TIR.
Podle oznámení depozitáře OSN C.N.742.2016.TREATIES-XT.A.16 vstupují v platnost ode dne 1. ledna 2017 pro všechny smluvní strany tyto změny Úmluvy TIR:
Příloha 6, nová vysvětlivka 0.42-a:
K článku 42-a doplnit novou vysvětlivku, která zní takto:
„0.42-a  Výraz „neprodleně” v článku 42-a znamená, že národní opatření, která mohou mít vliv na používání Úmluvy TIR a/nebo fungování systému TIR, musí být co nejdříve písemně sdělována Výkonné radě TIR a pokud možno před jejich vstupem v platnost, aby mohla Výkonná rada TIR účinně vykonávat své funkce dohledu a uplatňovat svou odpovědnost při ověřování souladu opatření s Úmluvou TIR v souladu s článkem 42-a a svou působností podle přílohy 8 Úmluvy TIR.”

Příloha 2, čl. 4 odst. 2 písm. i):
Stávající text nahradit:
„i)  Roletové plachty, podlaha, dveře a veškeré další konstrukční prvky nákladového prostoru musí být spojeny pomocí zařízení, která není možno odstranit a nahradit zvenku bez zanechání viditelných stop, nebo musí být spojeny takovým způsobem, který vytvoří sestavu, kterou není možno změnit bez zanechání viditelných stop.”

Příloha 2, čl. 4 odst. 2 písm. iii):
Stávající text nahradit:
„iii)  Vedení roletové plachty, napínací zařízení roletové plachty a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, že dveře, které jsou uzavřené a opatřené celní závěrou, a ostatní pohyblivé části není možno zvenku otevřít nebo zavřít bez zanechání viditelných stop. Vedení roletové plachty, napínací zařízení roletové plachty a ostatní pohyblivé části musí být spojeny tak, aby nebylo možno vniknout do nákladového prostoru po zajištění uzavíracích zařízení bez zanechání viditelných stop. Příklad takového konstrukčního systému je popsán v náčrtu č. 9 připojeném k tomuto řádu.”

Příloha 2, nový článek 5:
Za změněný článek 4 vložit:
„Článek 5
Vozidla s plachtovou roletovou střechou
1.  Je-li to použitelné, platí články 1, 2, 3 a 4 tohoto řádu pro vozidla s plachtovou roletovou střechou. Tato
Nahrávám...
Nahrávám...